Voorwaarden vrienden van Sparketing

Algemene voorwaarden

(Deze algemene voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 26 februari 2023)

Hieronder tref je de affiliate voorwaarden aan. Wij verzoeken je vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen. Door je aan te melden als vriend van Sparketing, geef je aan deze affiliate voorwaarden te accepteren


Artikel 1 – Aanmelding en acceptatie
Artikel 2 – Gebruik
Artikel 3 – Commissie
Artikel 4 – Betaling
Artikel 5 – Beëindiging vriend van Sparketing
Artikel 6 – Gevolgen beëindiging vriend van Sparketing
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
Artikel 8 – Diversen
Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 – Aanmelding en acceptatie

1.1 Iedereen van achttien (18) jaar en ouder die over een eigen KVK nummer beschikt kan zich aanmelden als vriend van Sparketing.

1.2 Aanmelding als vriend van Sparketing houdt aanvaarding in van het Affiliate programma voorwaarden en van de verplichting de Affiliate programma voorwaarden na te komen.

Artikel 2 – Gebruik

2.1 De vriend van Sparketing mag op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat deze van Sparketing is, dan wel door Sparketing is ontwikkeld. Tevens dient ondubbelzinnig duidelijk te zijn dat Sparketing op geen enkele wijze zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor de Partnersite. De vriend van Sparketing zal er geen misverstand over laten bestaan dat de diensten die gepromoot worden via de de vriend van Sparketing website niet door de vriend van Sparketing, maar via Sparketing worden verkocht.

2.2 Vriend van Sparketing verkrijgt slechts het niet-exclusieve niet-overdraagbare recht de Sparketing Merken en de Content te gebruiken gedurende de looptijd en conform de het Affiliate programma voorwaarden uitsluitend ten behoeve van het Sparketing het Affiliate programma. De vriend van Sparketing zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van bol.com direct opvolgen. Vriend van Sparketing zal geen wijzigingen aanbrengen in het uiterlijk van de Sparketing Merken, de Content en/of de Artikelen en zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor Sparketing enigszins schadelijke wijze (laten) uitoefenen.

Partner erkent dat:
a) alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot de Sparketing Merken en de Content eigendom zijn en blijven van Sparketing; en
b) alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Artikelen eigendom zijn en blijven van de betreffende rechthebbenden.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel, zal de vriend van Sparketing altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van Sparketing en derden volledig respecteren.

Artikel 3 – Commissie

3.1 De commissie wordt berekend over de daadwerkelijk door Sparketing ontvangen verkoopwaarde inclusief BTW per dienst na afloop van de periode. Het onderstaande commissiemodel is altijd de meest recente versie, welke bindend is voor de vriend van Sparketing.

Commissiemodel voor leads:

– Betaling per geverifieerde lead: €10,- inclusief BTW

Commissiemodel voor klanten:

– Betaling per nieuwe klant: Tot €350,- inclusief BTW

Waarde klant:

  • Tot €1000,-
  • Tot €2000,-
  • Tot €3000,-
  • Alles boven €3000,-

Uitbetaling:

  • €100,-
  • €200,-
  • €300,-
  • €350,-

Artikel 4 – Betaling

4.1 Betaling van de commissie door Sparketing dan wel een door Sparketing aangewezen derde aan de vriend van Sparketing zal na afloop van iedere kalendermaand plaatsvinden op het rekeningnummer dat de vriend van Sparketing heeft aangegeven in zijn aanmelding.

Artikel 5 – Beëindiging vriend van Sparketing

5.1 Sparketing is te allen tijde gerechtigd om – zonder opgave van redenen – het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden per e-mail te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken.

5.2 Onverminderd haar overige rechten is Sparketing onder meer gerechtigd om het partnerschap onder deze Affiliate programma voorwaarden met onmiddellijke ingang per e-mail te beëindigen in geval:
a) de vriend van Sparketing geheel of deels tekort komt in de nakoming van één of meerdere van zijn/haar verplichtingen onder de Affiliate programma voorwaarden;
b) de site van de vriend van Sparketing naar oordeel van Sparketing in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend zou kunnen zijn;
c) Sparketing hier op één of andere wijze schade van zou kunnen ondervinden;
d) de vriend van Sparketing in het kader van het Affiliate programma onrechtmatig handelt jegens Sparketing en/of derden, zoals auteurs, uitgevers, producenten, uitvoerend kunstenaars.

5.3 De vriend van Sparketing kan te allen tijde – zonder opgave van redenen – zijn partnerschap beëindigen door hierover een e-mail te sturen vanuit het door zijn/haar opgegeven e-mailadres naar hallo@sparketing.eu.

Artikel 6 – Gevolgen beëindiging vriend van Sparketing

6.1 Indien de samenwerking van vriend van Sparketing, om welke reden dan ook, is beëindigd:
a) dienen onmiddellijk de bestaande Partnerlink(s) inactief worden gemaakt;
b) is Sparketing gerechtigd om de toegang van de vriend van Sparketing tot het affiliate programma te blokkeren;
c) kan de vriend van Sparketing, geen aanspraak (meer) maken op commissie;
d) zal de vriend van Sparketing de content van Sparketing onmiddellijk verwijderen;
e) is de vriend van Sparketing per direct niet langer gerechtigd om de Sparketing Merken, de Content en de Artikelen van de Omgeving te gebruiken;
f) zal de vriend van Sparketing de content van zijn/haar website en/of uit zijn/haar lokale database onmiddellijk verwijderen op straffe van een dwangsom van € 1.000,- (duizend euro) per dag dat de Content ondanks beëindiging nog op de Partnersite wordt getoond.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1 De vriend van Sparketing is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar gebruik, de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn/haar website. De vriend van Sparketing staat er voor in dat wordt voldaan aan alle verplichtingen op grond van de fiscale wetgeving en vrijwaart bol.com ter zake van alle aanspraken en/of kosten/boetes/ naheffingen dienaangaande.

7.2 Vriend van Sparketing is aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verzamelen van persoonsgegevens in het kader van zijn activiteiten onder deze overeenkomst. Partner verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze overeenkomst al de van toepassing zijnde privacywet- en -regelgeving waaronder mede wordt verstaan, maar niet beperkt tot, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en de Telecommunicatiewetgeving volledig na te leven en vrijwaart bol.com voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dienaangaande.

7.3 Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Sparketing, is Sparketing op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van wat voor aard dan ook van de vriend van Sparketing in verband met deelname aan het Affiliate programma , zoals – maar niet beperkt tot – schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de omgeving, technische storingen, etc. Ingeval deze algehele uitsluiting van aansprakelijkheid door een daartoe bevoegde rechter nietig word verklaard, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat bol.com in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan het bedrag aan commissies dat Sparketing gedurende de drie (3) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de schade/kosten aan vriend van Sparketing heeft betaald.

Artikel 8 – Diversen

8.1 De vriend van Sparketing zal zich nimmer voordoen als een agent of vertegenwoordiger van Sparketing en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens Sparketing. Vriend van Sparketing vrijwaart Sparketing volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van dit artikel.

8.2 De vriend van Sparketing is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partnerschap over te dragen aan een derde, tenzij Sparketing hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven.

8.3 Sparketing is te allen tijde gerechtigd om de Affiliate programma voorwaarden te veranderen. De gewijzigde Affiliate programma voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat deze op de website voor partners zijn geplaatst. Indien een vriend van Sparketing daarna gebruik blijft maken van het Affiliate programma , aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Affiliate programma voorwaarden en/of de website voor Partners. Het is daarom raadzaam om de Affiliate programma voorwaarden en de website voor Partners te raadplegen alvorens gebruik wordt gemaakt van het Affiliate programma.

8.4 Ingeval de gewijzigde Affiliate programma voorwaarden voor de vriend van Sparketing niet acceptabel zijn, is de Partner gerechtigd het partnerschap binnen 14 dagen te beëindigen.

8.5 Indien enige bepaling van deze Affiliate programma voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 De vrienden van Sparketing programma voorwaarden en het partnerschap worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.